M A R I A N   L U C K Ý     -    Z N A L E C

gallery/štátny_znak_sr

menovaný Krajským súdom v Banskej Bystrici

    Znaleckú činnosť vykonávam ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 912078 zo dňa 15.12.1989

     pre odbor:

             Elektrotechnika         10 00 00,

                 odvetvie :

                      Elektronika                                                                                      10 02 00

                      Riadiaca technika, výpočtová technika (hardware)                         10 04 00

                      Odhad    hodnoty    elektrotechnických   zariadení a elektroniky   10 07 00 

pod evidenčným číslom znalca 912078.

Ako znalec mám poistenie zodpovednosti za škodu v Generali Poisťovni, a.s. na sumu 33 200 EUR.

Daňové a identifikačné číslo DIČ : 1021469922

      Som zamestnaný aj v Znaleckej organizácii ADIP - PLUS, s.r.o Malokarpatská 38, 900 91 LIMBACH, evidenčné číslo : 900104, ktorá vykonáva znaleckú činnosť pre odbor :

              Ekonomika a riadenie podnikov                       510000

                     odvetvie :

                            Oceňovanie a hodnotenie podnikov    510101

Zodpovedná osoba za výkon znaleckej činnosti : Doc. Ing. Dušan Pinka, CSc., evidenčné číslo : 912741